POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest Twoja Sekretarka Monika Bondalska, ul. Mickiewicza 8/7, 56-400 Oleśnica, NIP: 899 25 12 924

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@twoja-sekretarka.pl

Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak   niemożność świadczenia usług przez Administratora.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z  formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na www.twoja- sekretarka.pl

2. Dane Osobowe

Twoja Sekretarka Monika Bondalska przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi świadczone przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska w ramach www.twoja-sekretarka.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bondalska.

Twoja Sekretarka Monika Bondalska może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów handlowych Twoja Sekretarka Monika Bondalska, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.

Twoja Sekretarka Monika Bondalska wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Twoja Sekretarka Monika Bondalska zalicza: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
2. realizacji zamówień na produkty i usługi Twoja Sekretarka Monika Bondalska
3. reakcji na informacje przesłane Twoja Sekretarka Monika Bondalska wykorzystaniem formularza kontaktowego,
4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów/warsztatów),
5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bondalska oraz produktów i usług partnerów handlowych Twoja Sekretarka Monika Bondalska, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Podczas zakładania konta, zakupu produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska.

Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danychosobowych, jak równieżma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

Twoja Sekretarka Monika Bondalska będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Twoja Sekretarka Monika Bondalska.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji konta, zakupu produktów i usług,  korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.twoja-sekretarka.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej ina serwerach strony internetowej www.twoja-sekretarka.pl

2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetleniestrony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje obłędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.twoja-sekretarka.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.twoja-sekretarka.pl. W przypadku uzyskania przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Twoja Sekretarka Monika Bondalska może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustaleniaodpowiedzialności Klienta.

3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.twoja-sekretarka.pl i jej poddomen 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.twoja-sekretarka.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, niewymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.twoja-sekretarka.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Twoja Sekretarka Monika Bondalska i dostępnych na www.twoja-sekretarka.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Twoja Sekretarka Monika Bondalska zwracać się do czytelników po imieniu.

6. Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska za pośrednictwem www.twoja-sekretarka.pl możliwe jest po założeniu konta lub bez zakładania konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bondalska (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bondalska oraz partnerów handlowych Twoja Sekretarka Monika Bondalska).

Twoja Sekretarka Monika Bondalska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bondalska.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.twoja-sekretarka.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez Klientów i partnerów Twoja Sekretarka Monika Bondalska i www.twoja-sekretarka.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdującychsię na listach adresowych www.twoja-sekretarka.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ichobjętość i wysyłane są sporadycznie.

7. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Twoja Sekretarka Monika Bondalska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Twoja Sekretarka Monika Bondalska ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

8. Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Twoja Sekretarka Monika Bondalska i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska nie podlegają Polityce Prywatności.

9. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Twoja Sekretarka Monika Bondalska.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim Twoja Sekretarka Monika Bondalska nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych.

Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Twoja Sekretarka Monika Bondalska sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czyadresowych klientów oraz użytkowników należącego do Twoja Sekretarka Monika Bondalska serwisu i newsletterów.